Book an hour's coaching

Book an hours coaching with John.